یکشنبه 6 مهر 1399 - 02:04

جلسه سبزه میدان – 98/09/07

به دعوت اهالی و ریش سفیدان محله قدیمی سبزه میدان دکتر رضازاده در این محله حضور یافت.

این جلسه با استقبال بی نظیر اهالی محترم سبزه میدان روبرو شد.

میزبان این جلسه پورشور خانواده اثنی عشری بودند.