حضور دکتر رضازاده در روستای دوست بیگلو 98/9/8

تصاویر حضور دکتر رضازاده در روستای دوست بیگلو.

روستای دوست بیگلو روستایی در دهستان دشت و بخش مرکزی شهرستان مشگین شهر است.