یکشنبه 6 مهر 1399 - 00:02

حضور دکتر بابک رضازاده در روستای باللیجا 98/09/18

دکتر بابک رضازاده در روستای باللیجا حاضر شد و با مردم سختکوش این روستا صحبت کرد.