چهارشنبه 2 مهر 1399 - 19:19

جلسه مردمی دکتر رضازاده در روستای موئیل 98/09/08

موئیل از روستاهای قدیمی مشگین شهر است که بواسطه دارا بودن آبگرم معدنی ویژه سالهاست مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. اما متاسفانه آنچنان که باید مزایای گردشگری شامل حال این روستای محروم نشده است و روستا همچنان چهره یک روستای محروم را دارد.

در پی دعوت عده ای از روستائیان، دکتر رضازاده در این روستا حاضر شد.

میزبان: خانواده صحت مند

تاریخ جلسه: 9/09/08